Adekvátna výuka


Spoločné stretnutia a konzultácie poskytujú priestor na vzájomné rozhovory, ktoré umožňujú rodičom zapájať sa do diania v tomto školskom zariadenie. Pri tvorbe a realizácii výchovno-vzdelávacieho programu vychádzame zo štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0. Deti  sú rozdelené do 3 vekovo primeraných tried, ktoré majú samostatný výchovno-vzdelávací plán. Cieľom je zabezpečiť adekvátnu výuku pre menších škôlkarov, ale i dôkladne pripraviť predškolákov na vstup do školy. Jasle bratislava vytvorili pre škôlkarov prostredie, v ktorom sa môžu cítiť bezpečne a ktoré podnecuje ich prirodzenú zvedavosť a záujem o všetko nepoznané.
 

Vlastné tempo

V pedagogickom procese sa uplatňuje princíp aktivity dieťaťa, kde učiteľka vystupuje v roli facilitátora, manažéra edukačného procesu, poradcu, konzultanta či partnera pre dieťa. Vytvára podnety a aktivity, v ktorých sa deti dokážu realizovať. Vo všetkých činnostiach sa jasle bratislava snaží pôsobiť na individualitu dieťaťa, vedie ho k tomu, aby sa pod našim vedením a s našou podporou rozvinulo samo – vlastnou prirodzenou cestou a vlastným tempom.